.             УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Органът за контрол от вид А “МОБИЛ ЛАБ - РУСЕ” извършва измерване на факторите на работната среда, които са Ви необходими за да изпълните изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните наредби, въвеждащи изискванията на Европейския съюз, а също така и за въвеждане в експлоатация на Вашите обекти. Лаборатория за изпитване “МОБИЛ ЛАБ - РУСЕ” извършва изпитване на шум, води, почви и емисии от неподвижни източници в околна среда. Опазването на околната среда е цел на всеки , а условията  на  труд са здравословни, когато параметрите на работната среда отговарят на  изискванията  и създават условия  за  запазване  на  здравето и работоспособността на работещите.           Уважаеми клиенти,          докажете си това с наша помощ!