ЛИ “МОБИЛ ЛАБ - РУСЕ” извършва пробонабиране и изпитване на:        Вода за питейно-битови цели  Води подземни     Води отпадъчни Води повърхностни Почва Шум Емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух/ газови потоци Вземане на проби (извадки) от: Вода за питейно-битови цели Води подземни     Води отпадъчни Води повърхностни Почва Емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух/ газови потоци   .