Лаборатория за изпитване "МОБИЛ ЛАБ-РУСЕ" извършва изпитване на компоненти и фактори на околната среда      ОКА “МОБИЛ ЛАБ - РУСЕ” извършва контрол на факторите на работна, битова и околна  среда.         Шум:       -       дневно ниво на експозиция на шум        -      средноседмично ниво на експозиция на шум       -      ниво на върхово звуково налягане Микроклимат :   -      температура на въздуха -      относителна влажност на въздуха                   -      скорост на движение на въздуха Изкуствено осветление Концентрация на химични агенти Концентрация на прах - инхалабилна фракция - респирабилна фракция Вибрации предавани на система „ръка – рамо” Вибрации предавани на „цяло тяло” Климатични инсталации Вентилационни инсталации:  - скорост на въздушен поток - дебит на въздуха Площадки за игра разположени на открито и закрито   - Контрол на фактори на работна среда: шум; осветление; микроклимат и химични агенти като Орган за контрол от вид А. ЛИ “МОБИЛ ЛАБ - РУСЕ” извършва пробонабиране и изпитване на шум, води и почви: