Мобил Лаб ООД

Опазването на околната среда е цел на всеки , а условията  на  труд са здравословни, когато параметрите на работната среда отговарят на  изискванията  и създават условия  за  запазване  на  здравето и работоспособността на работещите.

Органът за контрол от вид А „МОБИЛ ЛАБ – РУСЕ“

Органът за контрол от вид А “МОБИЛ ЛАБ – РУСЕ” извършва измерване на факторите на работната среда, които са Ви необходими за да изпълните изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните наредби, въвеждащи изискваниятана Европейския съюз, а също така и за въвеждане в експлоатацияна Вашите обекти.Лаборатория за изпитване “МОБИЛ ЛАБ – РУСЕ” извършва изпитване на шум, води, почви и емисии от неподвижни източници в околна среда.Опазването на околната среда е цел на всеки , а условията на труд са здравословни, когато параметрите на работната среда отговарятна изискванията и създават условия за запазване на здравето и работоспособността на работещите. Уважаеми клиенти, докажете си това с наша помощ!

Направленията от нашата работа:

Въздух
 • Законодателство;
 • Аналитична дейност;
 • Емисии;
 • Мониторинг;
 • Документиране и докладване.
Води
 • Законодателство;
 • Аналитична дейност;
 • Емисии;
 • Мониторинг;
 • Документиране и докладване .
Отпадъци
 • Законодателство;
 • Аналитична дейност;
 • Документиране и докладване.
Почви
 • Законодателство;
 • Аналитична дейност;
 • Мониторинг;
 • Документиране и докладване.

Нашата Цел и Услуги

Целта ни е да сме един сигурен партньор в управление на околната среда на предприятия в различни отрасли на промишлеността , както и тяхната безопасност и здраве при работа.

Екипът предлага професионални анализи и оценка на въздействия върху околната среда на база задълбочени полеви обследвания, експертен опит и актуална научни данни.

Сертификати