Услуги в обхват на акредитация

НАПРАВЛЕНИЯТА ОТ НАШАТА ДЕЙНОСТ СА:

 1. Измерване на изкуствено осветление;
 2. Измерване на микроклимат
 3. Измерване на шум в работна среда
 4. Измерване на вибрации предавани на системата „Цяло тяло” в работна среда
 5. Измерване на вибрации предавани на системата „ръка-рамо” в работна среда
 6. Измерване на вибрации в жилищни помещения
 7. Измерване на системи за вентилация;
 8. Измерване на системи за климатизация
 9. Измерване на химични агенти и прах във въздуха на работна среда

Сферата на дейност в областта на околната среда обхваща:

 • Изготвяне на нужната документация и участие в процедури за оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. чрез математическо моделиране на замърсявания във въздух и води;
 • Изготвяне на документация за оценка за съвместимостта на инвестиционни предложение, планове и програми с предмета и целите на опазване в защитените зони от Националната екологична мрежа Натура 2000;
 • Доказване прилагането на най-добра налична техника за инсталации и съоръжения, по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
 • Изготвяне на необходимата документация и участие в процедури за издаване на комплексни разрешителни за инсталации и съоръжения, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Орган за контрол от вид А

Площадки за игра разположени на открито и закрито

Извършва контрол по безопасност на площадки за игра разположени на открито и закрито, съгласно Наредба № 1/2009 г. , ДВ бр. 10/2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА
и изготвя доклади за съответствие на площадките за игра, разположени на открито и закрито на обществени места, търговски обекти и детски градини, при въвеждане в експлоатация на нови обекти или при провеждане на годишен контрол на съществуващи площадки.

Сферата на дейност в областта на околната среда обхваща:

Въздух

 • Законодателство;
 • Аналитична дейност;
 • Емисии;
 • Мониторинг;
 • Документиране и докладване;

Води

 • Законодателство;
 • Аналитична двйност;
 • Емисии;
 • Мониторинг;
 • Документиране и докладване;

Отпадъци

 • Законодателство;
 • Аналитична дейност;
 • Документиране и докладване;

Почви

 • Законодателство;
 • Аналитична дейност;
 • Мониторинг;
 • Документиране и докладване;

Шум

 • Законодателство;
 • Емисии, контрол и измерване;
 • Документиране и докладване;

Мониторинг

 • Изготвяне на планове за мониторинг;
 • Документиране и докладване;
АНАЛИЗИ, ЕКСПЕРТИЗИ И ОЦЕНКИ
 • Консултации и посредничество при избор на акредитирана, лабораторна дейност;
 • Извършване на експертизи;
 • Екологични оценки и одитиране;
 • Консултации за изготвяне на оценки за въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ОВОС).
ОВОС

Консултации за изготвяне на оценки за въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ОВОС). 

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
 • Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително;
 • Изработване на процедури, инструкции и формуляри за изпълнение на условия по КР;
 • Изготвяне на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС). 
 • Специалистите от СТМ „М НОКС“ ЕООД са на разположение по всички въпроси, свързани с изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа.
  ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
  • Съхраняване и обозначаване;
  • Документиране и докладване;
  • Инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси;
  • Инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • Инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси;
  • Инструкции за третиране и транспортиране на отпадъци от опасни химични вещества и смеси;
  • Справки за класификация и характеристики на съхраняваните опасни химични вещества и смеси;
  • Изработване на оценка на без¬опасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси;
  • Коригиране на оценка на без¬опасността на съхранението в случай на промени и констатирани несъответствия.