За нас

Дейност на 

МОБИЛ ЛАБ” ООД

„МОБИЛ ЛАБ” ООД гр. Русе, е създадена през 2001 година от специалисти с дългогодишен, професионален опит. Фирмата предлага консултантски услуги в две основни направления: Управлението на околната среда и Безопасност и здраве при работа (БЗР).

Към настоящия момент „МОБИЛ ЛАБ” ООД гр. Русе разполага с екип от висококвалифицирани и опитни специалисти, всеки от които има познания в определена професионална сфера, като по този начин осигурява на своите партньори и клиенти, висококачествени услуги във всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда и безопасността и здравето при работа. Дружеството поддържа постоянен, щатен персонал от експерти по основните компоненти и фактори на околната и работната среда: Въздух, Води, Почви, Отпадъци, Химични вещества и смеси, Шум, Физични и химични фактори.

Фирмата поддържа акредитирана Лаборатория за изпитване, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 и акредитиран Орган за контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.

Главната цел на Дружеството е оказване на квалифицирана, експертна помощ на операторите на технологични единици при проблеми и затруднения с екологичното управление и безопасността и здравето при работа свързани с българското и европейското законодателства.

„МОБИЛ ЛАБ” ООД гр. Русе предлага консултантски услуги за подобряване и облекчаване управлението на стопанските субекти, улесняване на комуникацията им с контролните органи и съдействие при решаване на проблеми в екологичен или БЗР аспект.

Подхода ни за развитие

Младият и амбициозен екип в „МОБИЛ ЛАБ” ООД са работещи хора, които съчетават иновативно мислене с традиционен подход към работата.

Нашата история накратко

МОБИЛ ЛАБ” ООД гр. Русе, е създадена през 2001 година от специалисти с дългогодишен, професионален опит.
Към настоящия момент „МОБИЛ ЛАБ” ООД гр. Русе разполага с екип от висококвалифицирани и опитни специалисти, всеки от които има познания в определена професионална сфера, като по този начин осигурява на своите партньори и клиенти, висококачествени услуги във всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда и безопасността и здравето при работа. Дружеството поддържа постоянен, щатен персонал от експерти по основните компоненти и фактори на околната и работната среда: Въздух, Води, Почви, Отпадъци, Химични вещества и смеси, Шум, Физични и химични фактори.
Екипът предлага професионални анализи и оценка на въздействия върху околната среда на база задълбочени обследвания, експертен опит и актуална научни данни. Част от клиентите , обслужвани в различни направления от „МОБИЛ ЛАБ” ООД са Община Русе, „Бадер България” КД, „Оргахим” АД, „Екон-91” ООД, „Мегахим” АД, „Труд” АД, „Керос България” ЕАД, „ПРримаМагна” АД , „Велпа 91” АД , „Захарни заводи“ Ад, „Параходство българско речно плаване“ АД, „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД, Дунавски драгажен флот АД Русе, „Дунав Турс” АД и др.
Фирмата поддържа партньорски отношения с други акредитирани Органи за контрол в областта на електро измерванията.
Партньор с Русенски университет „Ангел Кънчев” катедра „Топлотехника, хидравлика и инженерна екология“.
Фирмата поддържа акредитирана Лаборатория за изпитване, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 и акредитиран Орган за контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.